Edgesforextendedlayout reference check
Forex signal 30 system v3